Thứ Tư, Tháng Mười Một 13, 2019

Lưu trữ hàng ngày: 3 Tháng Mười Một, 2019

NGƯỜI VĨ ĐẠI NHẤT CHÍNH LÀ NGƯỜI KHIÊM NHƯỜNG NHẤT. Sự khiêm nhường là một yếu tố bên trong những người vĩ đại. Để có sự ủng hộ từ nhiều người, không ai thích một người luôn nói rằng "tôi là người quan trọng nhất thế giới, bạn phải nghe tôi" Mà người vĩ đại sẽ thuyết phục bạn rằng "bạn chính là...